روستا و توسعه

روستا و توسعه

روستا و توسعه تابستان 1389 شماره 2

مقالات

۱.

پایداری اقتصادی و رابطه آن باویژگی های مکانی-فضایی:مطالعه موردی روستاهای دهستان کوهین شهرستان کبودرآهنگ

۳.

اولویت بندی صنایع کوچک وکارگاهی مناطق روستایی شهرستان اردستان با روش دلفی

۴.

نقش تعاونی های مشاع در توسعه مناطق روستایی تحت پوشش:مطالعه موردی استان اصفهان

۵.

عوامل موثربراشتغال زنان همراه با ورود فناوری های نوین به عرصه اقتصادروستایی: مطالعه موردی کمباین داران استان فارس

۶.

نقش فناوری های سیار در ارائه خدمات آموزشی وترویجی به روستاییان : مطالعه موردی استان زنجان

۸.

نقش قنات در توسعه پایدار روستایی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۱