روستا و توسعه

روستا و توسعه

روستا و توسعه بهار 1389 شماره 1

مقالات

۲.

واکاوی چالش های فراروی صندوق بیمة محصولات کشاورزی در ایران

۳.

بررسی تطبیقی سرمایة اجتماعی در روستاهای ادغام شده در شهر و روستاهای مستقل: موردشناسی روستای ادغام شدة تربقان و روستای مستقل رزق آباد کاشمر

۴.

تعامل با اقتصاد جهانی و آثار کاهش نرخ تعرفه بر بخش کشاورزی ایران: رویکرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۵