روستا و توسعه

روستا و توسعه

روستا و توسعه زمستان 1388 شماره 4

مقالات

۱.

واکاوی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی­های روستایی شهرستان کرمانشاه

۳.

بررسی میزان جبران خسارت کشاورزان از صندوق بیمه محصولات کشاورزی در منطقه سیستان

۵.

کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در تعیین اولویت بخش های اقتصادی: مطالعه موردی شهرستان نیشابور

۶.

ارزیابی اقتصادی و مالی یکپارچه سازی اراضی روستایی دشت هراز در استان مازندران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۵