اطلاعات سیاسی اقتصادی

اطلاعات سیاسی اقتصادی

اطلاعات سیاسی اقتصادی مهر 1366 شماره 12

مقالات

۱.

برنامه ریزی و آینده

۴.

7 پندار در نظریه های توسعه کشاورزی

۵.

ریشه یابی علل و پیش بینی روند مهاجرت روستائی در ایران (2)

۶.

مأخذشناسی مهاجرت در ایران (2)

۸.

مقررات صادرات و واردات و مساله تورم

۹.

نفت، توزیع درآمد، مالیات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵۹