دانش شناسی

دانش شناسی

دانش شناسی بهار 1390 شماره 12

مقالات

۱.

بررسی چکیده های موجود در فصلنامه کتابداری کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه تهران بر اساس الگوی چکیده ساختاریافته

۲.

بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه مازندران در استفاده از منابع اطلاعاتی پیوسته

۳.

مطالعه تطبیقی نرم افزارهای کتابخانه دیجیتال کد منبع باز

۴.

نقش وب معنایی در بازیابی اطلاعات

۵.

بررسی کیفیت خدمات در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از طریق مدل لایب کوال

۶.

بررسی تفاوت عملکرد مدیران کتابدار و غیر کتابدار در در مدیریت کتابخانه های دانشگاهی منطقه دو دانشگاه آزاد اسلامی

۷.

ارزیابی تطبیقی مدارک علمی نمایه شده دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه اسکوپوس در سال های 2007 و 2008

۸.

ارایه الگویی برای میز مرجع دیجیتال کتابخانه های دانشگاهی ایران بر اساس تحلیل محتوای میز مرجع دیجیتال کتابخانه های دانشگاه های برتر دنیا