دانش شناسی

دانش شناسی

دانش شناسی تابستان 1389 شماره 9

مقالات

۱.

بررسی اثر بخشی کتب غیر درسی نهضت سواد آموزی از دیدگاه زنان نوسواد

۲.

تحلیل استنادی و تعیین منابع اثرگذار در پایان نامه های کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در سالهای 1379 - 1386

۳.

سنجش کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی سازمان مدیریت صنعتی از دیدگاه گروه های کاربران با استفاده از ابزار لیب کوآل

۴.

بررسی وضعیت تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بین سالهای 1386 - 1382

۵.

مقایسه کتابخانه های پاکهای علم و فناوری کشور با استانداردهای کتابخانه های تخصصی ایران

۶.

شناسایی نیازهای اطلاعاتی دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوعلی سینای همدان با تأکید بر پایگاههای اطلاعاتی در دسترس در این دانشگاه

۷.

تحلیل استنادی تطبیقی پروانه های ثبت اختراع مخترعان ایرانی و ترکیه ای در پایگاههای بین المللی ثبت اختراع مخترعان ایرانی و ترکیه ای در پایگاههای بین المللی ثبت اختراع از سال 1988 - 2008

۸.

یک دهه تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاههای «مؤسسه اطلاعات علمی» (1999 - تا 2008)