دانش شناسی

دانش شناسی

دانش شناسی بهار 1389 شماره 8

مقالات

۱.

سیاهه ای برای کیفیت سنجی خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی

۲.

تحلیل محتوای متون تخصصی انگلیسی رشته کتابداری و اطلاع رسانی و مقایسه با سرفصلهای مصوب

۳.

بررسی موانع و مشکلات موجود در کتابخانه های دانشگاهی منطقه غرب کشور جهت پیاده سازی نظام همکاری بین کتابخانه ای و خدمات تحویل مدرک

۴.

تحلیل استنادی مقالات فصلنامه تحقیق در علوم و مهندسی نفت (سالهای 80 - 86)

۵.

مطالعه وضعیت کتابسنجی در پایگاه اطلاعاتی آی. اس. آی (1969 - 2007)

۶.

بررسی وضع موجود کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی

۷.

بررسی میزان آشنایی و استفاده دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل از پایگاه های اطلاعاتی پیوسته (Online)

۸.

ارزیابی انتهای کتابهای فارسی حوزه علوم اسلامی کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رودهن) از نظر رعایت ملاکهای استاندارد ایزو 999