دانش شناسی

دانش شناسی

دانش شناسی تابستان 1388 شماره 5

مقالات

۱.

رتبه بندی و تعیین وب سایتهای هسته واحدهای جامع و مراکز استانهای دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از روش وب سنجی

۲.

بررسی تطبیقی مدیریت دانش در کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاههای تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واقع در مراکز استانهای کشور

۳.

بررسی میزان آشنایی و بهره گیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج از کتابخانه های آن واحد

۴.

بررسی وضعیت زیرساخت های فناوری اطلاعات در کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی

۵.

کاربرد فن آوری اطلاعات در توانمندسازی شغلی کارکنان کتابخانه منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی

۶.

امکان سنجی ارائه مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی

۷.

بررسی مفهوم فرهنگ و جایگاه مفهوم صلح در کتابهای کودکان در ایران در سالهای 85 - 70

۸.

بررسی نقش منابع الکترونیکی در تنیدگی های شغلی کتابداران کتابخانه های دانشگاه تهران