دانش شناسی

دانش شناسی

دانش شناسی بهار 1388 شماره 4

مقالات

۱.

روند به کارگیری روش های پژوهش در پایان نامه های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (1384 - 1371)

۳.

تحلیل محتوای مقالات همایش های انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران از سال 79 تا پایان سال 85

۴.

بررسی نقش کتابداران بیمارستان در اطلاع رسانی به پزشکان متخصص، دستیاران و پزشکان عمومی مراکز آموزشی و درمانی شهر همدان

۵.

بررسی میزان استفاده از شبکه اینترنت توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

۶.

بررسی وضعیت ایمنی در مقابل آتش سوزی کتابخانه منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی

۷.

ارزیابی تطبیقی هدف ها، مأموریت ها و برنامه های مراکز ملی اطلاعات علمی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران

۸.

ارائه الگوی مناسب مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) در کتابخانه های دانشگاه شهید بهشتی