برنامه ریزی و آمایش فضا

برنامه ریزی و آمایش فضا

مدرس علوم انسانی-برنامه ریزی و آمایش فضا پاییز 1385 شماره 48

مقالات

۱.

جایگاه حکمروایی خوب برنامه ریزی شهری طرح متروی تهران

۳.

ارزیابی و پهنه بندی خطر ناپایداری دامنه ها در بخش مرکزی حوضه زاب (شهرستان سردشت) به روش آنبالاگان

۴.

تحلیلی بر تخصصی شدن الگوی کشت و نقش آن در توسعه روستایی: کشت توت فرنگی در منطقه ژاورود مریوان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸