برنامه ریزی و آمایش فضا

برنامه ریزی و آمایش فضا

مدرس علوم انسانی-برنامه ریزی و آمایش فضا تابستان 1382 شماره 29

مقالات

۱.

تحلیلی بر سیر نامگذاری واحدهای سیاسی- اداری در ایران

۲.

ارزیابی پیامدهای اقتصادی ادغام روستاها پس از حادثه زلزله از دیدگاه توسعه پایدار: مورد روستاهای بالکلور و جمال آباد از شهرستان طارم علیا

۳.

رفاه اجتماعی روستایی: رویکردی شناختی در تبیین معرفها

۵.

قابلیتهای میراث فرهنگی ترکمنستان در شکل دهی به هویت ملی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸