پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

مدرس علوم انسانی-پژوهش های مدیریت در ایران پاییز 1381 شماره 26

مقالات

۱.

طراحی نظام مدیریت مدرسه محور در ایران

۶.

(DEA) طراحی مدل ریاضی ارزیابی عملکرد مدیر با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

۷.

طراحی و تبیین مدل کارآمد تخصیص تسهیلات بانکی- رویکرد شبکه های عصبی رگرسیون لجستیک و خطی

۸.

بررسی و مقایسه بهره وری گروههای مختلف صنعتی کوچک و بزرگ ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳