پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)

مدرس علوم انسانی - پژوهش های مدیریت در ایران بهار 1381 شماره 24

مقالات

۲.

استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA) در ارزیابی کار این نیروگاههای حرارتی تولید برق کشور

۵.

طراحی و تبیین مدل تعاملی استراتژی، فرهنگ سازمانی و محیط در سازمانهای صنعتی کشور

۸.

مدیریت فرهنگی در سازمانهای توسعه یافته

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳