قضاوت

قضاوت

قضاوت اسفند 1385 شماره 43

مقالات

۵.

مقالات: آیا مالکیت موقت در حقوق و فقه قابل قبول است یا خیر (بیع زمانی یا انتقال مالکیت زمان بندی شده)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳