قضاوت

قضاوت

قضاوت آذر و دی 1384 شماره 35

مقالات

۷.

کشف حقیقت یا فصل خصومت (آیین داوری، روش های حل و فصل اختلاف، سابقه تاریخی و علل رجوع به داوری)

۸.

خارجی: نظام مندی، انضباط و سازگاری در برنامه ریزی آموزشی (بخش پایانی گزارش سفر به ژاپن)

گفتگوها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳