دانش حسابداری

دانش حسابداری

دانش حسابداری سال دوم پاییز 1390 شماره 6

مقالات

۱.

تعیین طول محدوده زمانی رویداد برای پژوهشهای رویدادی در بورس اوراق بهادار تهران

۲.

نوسانات سود و امکان پیش بینی آن

۳.

بررسی رابطه بین مالکیت اصلی و محافظه کاری در سود

۴.

رابطه ارزشی تغییرات اهرم مالی در تبیین عملکرد عملیاتی

۵.

بررسی کارایی استفاده از نسبت دوپونت تعدیل شده و اجزای آن به منظور پیش بینی تغییرات سودآوری آینده

۶.

اثر رشد و رفتار گزارشگری مدیریتی بر محافظه کاری

۷.

محافظه کاری حسابداری و تأثیرکیفیت سود بر بازده داراییها و

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰