علوم انسانی و اجتماعی( دانشگاه تبریز)

علوم انسانی و اجتماعی( دانشگاه تبریز)

علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز بهار 1388 شماره 27

مقالات

۱.

برآورد سطح زیرکشت تاکستان های شهرستان ملکان با استفاده از تصاویر ماهواره ای SPOT5

۲.

مکان یابی محل های مناسب کشت پسته در شهرستان سبزوار به روش استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، همراه با مدل های (بولین، نسبت دهی، روش مقایسه زوجی)

۳.

جهانی شدن، شهر و توریسم الکترونیکی و سرمایه گذاری در دنیایی مجازی، مطالعه موردی ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸