علوم انسانی و اجتماعی( دانشگاه تبریز)

علوم انسانی و اجتماعی( دانشگاه تبریز)

علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز زمستان 1385 شماره 24

مقالات

۴.

ارزیابی زمین آماری از فرایند تغییر و تبدیل کاربری و پوشش زمین و تراکم ساخت در شهر زنجان طی دوره (1384 - 1355)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸