روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) بهار 1389 شماره 60

مقالات

۶.

پیش بینی فرار دختران با استفاده از مدل پنج عامل بزرگ شخصیت

۷.

طرح واره های ناسازگار اولیه و ابعاد طرح واره تجاوزگران جنسی

۸.

بهوشیاری و نیازهای بنیادی روانشناختی در بیماران قلبی- عروقی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱