روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) تابستان 1389 پیاپی 61

مقالات

۱.

ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی «مقیاس ارزیابی شناختی واحد روانپزشکی - عصبی» در بیماران مبتلا به زوال عقل

۵.

ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی آزمون یادگیری شنوایی - کلامی ری در سالمندان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱