بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی اسفند 1379 شماره 162

مقالات

۴.

استعدادها و توانمندی های بالقوه در سایه برنامه ریزی اصولی به شکوفایی اقتصادی می انجامد

گفتگوها

۱.

تولید انواع گل ها و گیاهان زینتی به طور متوسط 15 درصد افزایش می یابد

۲.

با توجه به سطح زیر کشت گل و گیاهان زینتی، صادرات ایران باید به 200 میلیون دلار در سال برسد

۳.

کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بازار پویای گل و گیاهان زینتی ایران است

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳