بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی آذر 1379 شماره 159

مقالات

گفتگوها

۱.

استاندارد محصولات آبزی ایران مورد قبول کلیه کشورهاست

۲.

محصولات آبزیان ایران به سهولت وارد بازار اتحادیه اروپا می شود

۳.

جهت دهی دوره های آموزشی برای شناسایی نقاط کور صنعت فرآوری آبزیان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳