بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی مرداد 1379 شماره 155

مقالات

۲.

تأثیر نوسانات بهای مواد اولیه بر درآمد کشورهای در حال توسعه

۳.

تولید و تجارت آلومینیوم در جهان

۴.

آشنایی با بازارهای جهانی: آشنایی با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس: نگاهی به وضعیت اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس

گفتگوها

۱.

ایران در تولید آلومینیوم نسبت به کشورهای منطقه مزیت دارد

۲.

تکمیل طرح المهدی راهی به سوی صادرات آلومینیوم است

۳.

جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت آلومینیوم مشروط به تأمین امنیت اقتصادی است

۴.

برقراری ارتباط سیاسی مطلوب در گسترش صدور خدمات فنی و مهندسی مؤثر است

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳