بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی اسفند 1378 شماره 150

گفتگوها

۲.

جلب مشارکت شرکت های معتبر خارجی برای طرح های صادرات گرا، هدف پتروشیمی است

مقالات

۱.

استفاده از منابع خارجی در طرح های صادرات گرا

۳.

مزایا و چالش های فراروی یورو (4) و آثار آن بر کشورهای در حال توسعه و ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳