بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی تیر 1378 شماره 143

مقالات

۱.

اجرای تبصره 35 قانون بودجه با کندی مواجه است

۲.

برنامه ریزی منطقه ای عاملی برای دستیابی به رشد و توسعه موزون اقتصادی است

۳.

برنامه ریزی منطقه ای در راستای جهش صادراتی مبتنی بر طرح آمایش سرزمین میسر می باشد

۴.

تمرکز زدایی در مجموعه برنامه ریزی منطقه ای در برنامه سوم تبلور یافته است

۸.

آشنایی با بازارهای جهانی: آشنایی با بازار ایتالیا: بررسی وضعیت اقتصادی - بازرگانی ایتالیا (5)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳