بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی اسفند 1377 شماره 139

مقالات

۵.

الگوی مصرف حاکم بر جامعه، جنبه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار می دهد

مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۳ تعداد دانلود : ۵۰۴

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳