بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی شهریور 1377 شماره 133

مقالات

۴.

آزادسازی تجاری به رفع محدودیت های ارزی و رونق اقتصادی می انجامد

۱۰.

رشد و توسعه اقتصادی پایدار با اتخاذ راهبرد توسعه صادرات میسر می گردد

۱۳.

برای دستیابی به تراز تجاری مطلوب، افزایش سهم صنعت در صادرات غیر نفتی الزامی است

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳