بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی تیر 1377 شماره 131

مقالات

۳.

تجربه برخی کشورها در زمینه تثبیت قیمت ها برای حفظ حقوق مصرف کنندگان و تعادل اقتصادی

۸.

رعایت استاندارد ضامن حفظ حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان است

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳