بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی آبان 1376 شماره 123

مقالات

۱.

میزگرد اندیشه های نوین اقتصادی

۲.

صنعت از دیدگاه دو برنامه توسعه اقتصادی

۱۸.

ضرورت های رشد صادرات صنعتی: رشد بهره وری، محتوای فن آوری، ارزش افزوده و مدیریت راهبردی

۱۹.

توسعه صنعت با دید صادرات، ضرورت اقتصاد ملی است

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳