بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی اردیبهشت 1376 شماره 117

مقالات

۵.

صادرات خدمات فنی و مهندسی در عمل

۷.

حفاری چاه های نفت و گاز، صنعتی پایدار و ایستا

۹.

تجربه کاری، شناخت بازار، توان مالی، ابزار توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳