پژوهش های جغرافیایی

پژوهش های جغرافیایی

پژوهش های جغرافیایی تابستان 1387 شماره 64

مقالات

۵.

ارزیابی و پهنه بندی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش دامنه های شمالی آلاداغ (مطالعه موردی: حوضه زهکشی چناران در استان خراسان شمالی)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۸ تعداد دانلود : ۵۴۹
۱۱.

تحلیل روند تغییرات بارندگی های فصلی و سالانه چند ایستگاه منتخب در حوزه مرکزی ایران با استفاده از روش های ناپارامتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۹ تعداد دانلود : ۸۴۸

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳