فقه (کاوشی نو در فقه)

فقه (کاوشی نو در فقه)

فقه پاییز 1386 شماره 53

مقالات

۱.

بررسی نظریه تساوی زن و مرد در قصاص و دیات

۴.

موضوع شناسی اکراه در باب معاملات: «بحثی تطبیقی بین فقه (شیعه و سنی) و حقوق»

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۸