علوم اجتماعی (علامه طباطبایی)

علوم اجتماعی (علامه طباطبایی)

فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه بهار و تابستان 1380 شماره 13 و 14

مقالات

۱.

مقایسه شعارهای انتخاباتی مجلس ششم با شعارهای انقلاب اسلامی

۲.

بررسی نظرات زندانیان نسبت به عملکرد کارگزاران و برنامه های ندامتگاه های قصر و اوین

۴.

شیوه انعکاس رویدادهای سیاسی از اخبار تلویزیون: (تحلیل محتوای اخبار ساعت 21 سیمای جمهوری اسلامی ایران)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵