کتاب ماه ادبیات

کتاب ماه ادبیات

کتاب ماه ادبیات سال سوم مرداد 1388 شماره 28

مقالات

۲.

نشست علمی : نقد و بررسی کتاب نقد اجتماعی رمان معاصر فارسی ، با تاکید بر ده رمان برگزیده ، نوشته دکتر عسگر عسگری ؛ با حضور دکتر محمد پارسانسب ، حسینعلی رحیمی ، فرزام حقیقی و مولف کتاب

۶.

نقد و بررسی کتاب ختم الغرایب خاقانی ، با تصحیح و تعلیقات دکتر یوسف عالی عباس آباد

۷.

بررسی و گزارش ختم الغرایب خاقانی شروانی ؛ با تصحیح و تعلیقات دکتر یوسف عالی عباس آباد

۱۱.

زبان و ادبیات فارسی در قلمرو خانان مغول ( بررسی کتاب در قلمروی خانان مغول آنه ماری شیمل ، ترجمه فرامرز نجد سمیعی )

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳