ذهن

ذهن

ذهن پاییز 1385 شماره 27

مقالات

۲.

معناشناسی دوبعدی و برهان تصورپذیری

۵.

نگاهی به نظریه دال های ثابت کریپکی

۶.

دیدگاه ارجاعی در پازل فرگه و کریپکی

۸.

نسبیت هستی شناختی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۶