مجله اقتصادی

مجله اقتصادی

مجله اقتصادی خرداد و تیر 1388 شماره 91 و 92

مقالات

۱.

اهمیت بخش خدمات مالی در ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران

۲.

بررسی ابعاد مختلف طرح واگذاری سهام عدالت (با نگاهی کوتاه به اجرای این طرح در استان فارس)

۴.

وضعیت اقتصادی جمهوری آذربایجان و روابط جمهوری اسلامی ایران با آن کشور

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۵