مقالات

۲.

تحلیل هزینه - سودمندی بازیابی اطلاعات از پایگاه اطلاعاتی مدلاین

۷.

تحول و تغییر در شیوه های آموزش ...

۹.

رویکرد اجتماعی - فرهنگی و تاریخی در مطالعه کتابشناختی ...

۱۲.

حق مؤلف ،تدارک کتابخانه و خواننده نابینا

۱۳.

حفاظت درازمدت رساله ها و پایان نامه های الکترونیکی

۱۴.

راهبرد کاوش نظام مند بازیابی اطلاعات ...

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۳