مقالات

۱.

مفهوم ""ربط"" در بازیابی از نظام های اطلاعاتی

۴.

بررسی نظرات دانشجویان و مدرسان دروس عملی کتابداری ...

۸.

خط مشی ها و پیشرفت های اخیر در نظام امانت بین کتابخانه ای ...

۹.

کاربرد سازه های تشخیصی در مذاکره پرسش کاوی ...

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۳