مقالات

۱.

اهرم های مهار و ایمنی نظام های اطلاع رسانی

۴.

جنبه های مدیریت استراتژیک در کاربرد خدمات اطلاع رسانی

۵.

استفاده از منابع چندرسانه ای در خدمات مرجع

۶.

مبادله اطلاعات و منابع میان کتابخانه های دانشگاهی شهر تهران

۱۲.

دفتر ملی اطلاع رسانی به معلولان : اهداف ومسئولیت ها

۱۳.

نقد کتاب : نقد و معرفی یک رساله خطی

گزارش ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۵