مقالات

۱.

نکاتی چند پیرامون سیاست تألیف در ایران

۲.

فهرست کامپیوتری و تفاوتهای آن با برگه دان

۵.

استفاده از کامپیوتر و روبات برای تسهیل ارائه خدمات اطلاعاتی به معلولان

۱۰.

مطالعه کتابسنجی متون نمایه سازی و چکیده نویسی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۳