مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

کتاب تابستان و پاییز و زمستان 1369 شماره 2 و 3 و 4

مقالات

۳.

وضعیت کتابداری در تاجیکستان و راههای بهبود آن

۵.

کتاب و کتابت در ایران باستان

۷.

کتبخانه ، اطلاعات ، اقتصاد

۹.

ارزشیابی ویرایش دوم قواعد فهرستنویسی انگلو امریکن

۱۳.

برنامه ریزی و مدیریت در تهیه ابزار کتابشناختی

۱۸.

چهل و پنجمین کنفرانس فدراسیون بین المللی اطلاع رسانی و دکومانتاسیون

گزارش ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۴