مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی سال ششم تابستان 1389 شماره 17

مقالات

۲.

بررسی عوامل موثر بر توسعه فروش محصولات فرهنگی (کتاب) در ایران

۴.

مدل هماهنگی بین استراتژی بازاریابی بین المللی با ابعاد محیطی سازمان و زیرسیستمهای بازاریابی بین الملل و اثر آن بر عملکرد صادراتی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۶