مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی سال پنجم بهار 1389 شماره 11

مقالات

۲.

انتخاب استراتژی بهینه براساس تحلیل SWOT و روش فرآیند تحلیل شبکه ای

۳.

ارتقای کیفیت محصولات در صنعت غذایی شیرینی و شکلات با به کارگیری QFD و AHP

۹.

ارزیابی کفایت متغیرهای ریسک سیستماتیک، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اندازه شرکت، نسبت قیمت به درآمد، نسبت درآمد به قیمت، بازده بازار، بازده بدون ریسک و صرف ریسک بازار در تبیین بازده واقعی سهام در بازار ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱