پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی

پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی

پژوهش های رشد و توسعه افتصادی سال اول زمستان 1389 شماره 1

مقالات

۱.

ارزیابی تاثیر درجه تمرکز و هزینه های تبلیغات بر سودآوری در بخش صنعت ایران (رهیافت داده های تابلویی پویا)

۲.

روش همگرایی آزمون باند، تعامل بین سرمایه انسانی و بهره وری کل عوامل تولید در ایران

۳.

مطالعه رابطه آلودگی هوا و رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت

۶.

بررسی تاثیر تحولات شاخص های منتخب فرهنگی بر رشد اقتصادی در ایران

۷.

بررسی ارتباط بین نابرابری درآمد، مخارج آموزشی و رشد اقتصادی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲