پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی

پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی

پژوهش های رشد و توسعه افتصادی سال اول زمستان 1389 شماره 1

مقالات

۱.

ارزیابی تاثیر درجه تمرکز و هزینه های تبلیغات بر سودآوری در بخش صنعت ایران (رهیافت داده های تابلویی پویا)

۲.

روش همگرایی آزمون باند، تعامل بین سرمایه انسانی و بهره وری کل عوامل تولید در ایران

۳.

مطالعه رابطه آلودگی هوا و رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت

۴.

تاثیر متغیرهای پولی بر رشد اقتصادی در ایران با رویکرد پول گرایان

۵.

تخمین تابع تقاضای خارجی کل گردشگری ایران (رهیافت tvp)

۶.

بررسی تاثیر تحولات شاخص های منتخب فرهنگی بر رشد اقتصادی در ایران

۷.

بررسی ارتباط بین نابرابری درآمد، مخارج آموزشی و رشد اقتصادی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳