تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم تربیت استثنایی بهمن 1389 شماره 105

مقالات

۱.

بررسی تاثیر استفاده از روش درمانی لوواس در کاهش میزان مشکلات شناختی پسران کم توان ذهنی تربیت پذیر 7 تا 12 ساله مراکز بهزیستی منطقه 4 تهران

۲.

بررسی رابطه رضایت شغلی و متغیرهای جمعیت شناختی و مقایسه آن در معلمان دانش آموزان کم توان ذهنی و ناشنوا مقطع راهنمایی استان مازندران

۳.

تاثیر مداخله یکپارچگی حسی بر بهبود مهارت های حرکتی درشت دستی و مهارت های ظریف انگشتی کودکان با فلج مغزی 8 تا 12 ساله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳۲ تعداد دانلود : ۱۹۰۴
۴.

اثربخشی تقویت کننده های قرارداد رفتاری و اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم تجربی دانش آموزان پسر کم توان ذهنی

۶.

استفاده از فن آوری رایانه برای توان بخشی و آموزش کودکان در خودمانده

گزارش ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۶