تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم تربیت استثنایی دی 1389 شماره 104

مقالات

۱.

مقایسه ی مهارتهای اجتماعی، خودپنداره و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر کم شنوای مدارس راهنمایی عادی و استثنایی شهر اهواز

۲.

مقایسه نگرش دانش آموزان مقطع راهنمایی شبانه روزی تلفیقی و عادی نسبت به دانش آموزان ناشنوا و یکپارچه سازی آموزشی آنان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۶