تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم تربیت استثنایی فروردین و اردیبهشت 1389 شماره 100 و 101

مقالات

۱.

مقایسه میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبستانی دیرآموز و عادی شهر زنجان

۲.

بررسی زبانشناختی آواهای زبان فارسی پس از عمل جراحی شکافکام

۳.

راهبردهای آموزشی حل مسئله برای دانش آموزان دارای حساب پریشی

۵.

مهارتهای حرکتی در کودکان دارای اختلال بیش فعالی همراه باکمبود توجه (ADHD)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۶