پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال هفدهم تابستان 1388 شماره 50

مقالات

۱.

چارچوب نظری تبیین عوامل موثر بر توسعه مالی (با تاکید بر مدل ویلیامسون)

۳.

ارزیابی تفاوت های آثار افزایش اخیر قیمت نفت با شوک های دهه 1970

۶.

بررسی مزیت های نسبی و تحلیل ساختاری تولید ناخالص داخلی در استان های کشور

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۴