اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد کشاورزی و توسعه سال هجدهم بهار 1389 شماره 69

مقالات

۱.

براورد الگوی تصحیح خطای سیستم تقاضای تقریباً ایده آل برای انواع گوشت در ایران

۴.

بررسی واکنش پنبه کاران استان خراسان نسبت به ریسک قیمتی در چارچوب انتظارات عقلایی

۵.

تعیین مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ایران

۶.

تحلیل سیاست قیمت گذاری در بازار پنبه ایران

۷.

رتبه بندی اهداف دامداران جنگل نشین شهرستان تنکابن با استفاده از روشهای منطق فازی و رتبه بندی ساده

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۱