جستارهای اقتصادی ایران

جستارهای اقتصادی ایران

جستارهای اقتصادی سال هفتم بهار و تابستان 1389 شماره 13

مقالات

۱.

کاربردهای بحث تصمیم گیری در شرایط نااطمینانی و نظریه بازی ها در مدل دار کردن

۲.

ارائه مدل مفهومی شاخص های موفقیت قراردادهای آتی پیشنهادی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران

۳.

بررسی مسائل گذار به ابزار غیر مستقیم پولی در کشورهای اسلامی (بررسی فقهی اقتصادی)

۵.

برنامه مرابحه کالایی؛ ابزاری نو برای مدیریت نقدینگی

۶.

اوراق بهادار (صکوک) مضاربه؛ابزاری مناسب برای توسعه بخش صادرات ایران

۷.

بررسی تطبیقی دیدگاه اسلام و نظام سرمایه داری در تصمیم های آمیخته بازاریابی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹